Do menu

Insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

background parallax

S insolvenční a konkurzní správou máme již 20 leté zkušenosti.

Vítejte na internetové prezentaci firmy Záveska a spol., v.o.s., která se již více než 20 let zabývá insolvenční správou a správou konkurzní podstaty. Za takto dlouhé období jsme nasbírali v této oblasti značné zkušenosti, které ve spojení s rozsáhlým zázemím advokátní kanceláře JUDr. Hany Záveské zaručují plně profesionální přístup a kvalitní spolupráci.

Na našich stránkách můžete nalézt přehled majetku k prodeji, který je momentálně k dispozici k v rámci insolvenčních řízení a můžete si také prohlédnout nabídku našich služeb týkajících se konkurzů a oddlužení i případného právního poradenství jak pro dlužníky, tak pro věřitele.

Samozřejmě jsou zde i informace, jakým způsobem a kde nás kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci.

Neváhejte nás kontaktovat
se svým dotazem

Poskytované služby

Jelikož je naše společnost aktivně propojená s advokátní kanceláří JUDr. Hany Záveské, jsme schopni nabídnout komplexní ekonomicko-právní služby související s oblastí insolvencí a insolvenčního práva. To znamená, že jsme schopni nabízet naše služby klientům na straně dlužníků, věřitelům, třetím stranám i nezávislým subjektům.

V současnosti vystupujeme jako insolvenční správci v mnoha oddluženích a konkurzech, se kterými máme bohaté zkušenosti. V minulosti, během naší dvacetileté praxe, jsme v roli konkurzních správců aktivně vystupovali v tak složitých případech, jako například prodej aktiv společnosti Pyrr, a.s. za více než půl miliardy Kč, prodej aktiv společnosti Česká rozvojová, a.s. za skoro 100 milionů Kč a mnoha dalších. Právě díky zkušenostem z takto složitých kauz jsme ideální volbou pro kohokoliv, kdo potřebuje využít služby insolvenční a advokátní kanceláře, přičemž je samozřejmostí, že nabízíme právní služby i mimo oblast insolvenčního práva.

Naše pobočky jsou nyní rozmístěny po celé republice, hlavní kanceláře se ale nachází v Praze na adrese Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 Smíchov a v Mladé Boleslavi na adrese Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav. Kontakty můžete nalézt na těchto stránkách, a pokud budete cokoliv potřebovat, neváhejte se na nás obrátit.

1
Služby pro dlužníky

2
Služby pro věřitele

3
Služby pro firmy

4
Prodej majetku v rámci majetkové podstaty z probíhajících insolvencí

5
Poradenské služby v insolvenční oblasti

6
Komplexní právní služby ve všech oblastech práva

1
Služby pro dlužníky

 • Rozbor vhodnosti a možnosti řešení úpadku dlužníka – Pro každého dlužníka je nutností alespoň do určité míry zjistit, jestli je pro něj úpadek vhodný. Pokud ano, je dále velmi důležité racionálně zhodnotit, jakou formou by úpadek měl být řešen, například jestli dlužník splňuje zákonné náležitosti pro povolení oddlužení. Stejné služby poskytujeme pro podnikatelské subjekty v případech konkursů.
 • Vypracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení v profesionální kvalitě – Po zvážení všech relevantních údajů týkající se dlužníka a jeho situace nabízíme vyhotovení návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Obzvláště v případě oddlužení se jedná o velmi důležitý krok, neboť často záleží právě na kvalitě tohoto návrhu, zda bude oddlužení schváleno. V naší praxi jsme se setkali s velmi nekvalitními návrhy různých pochybných společností a občanských sdružení, které byly nejenom značně předražené, ale nakonec vedly k vysokým škodám pro jejich podavatele.
 • Zastupování dlužníků v insolvenčních řízeních – Nabízíme právní a asistenční služby pro dlužníky včetně jejich zastupování během soudních řízení.

2
Služby pro věřitele

 • Zastupování v incidenčních sporech
 • Vypracování návrhu pro uvalení konkurzu na dlužníka
 • Zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení
 • Zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních

3
Služby pro firmy

 • Jiným společnostem nabízíme celou škálu již zmíněných služeb sahajících od těch poradenských (ať už v oblasti insolvencí, nebo v jiných oblastech práva) po oblasti vypracování různých insolvenčních či jiných právních návrhů nebo například prodeje majetku z majetkové podstaty.

4
Prodej majetku v rámci majetkové podstaty z probíhajících insolvencí

 • Jako insolvenční správci nabízíme k prodeji velké množství majetku včetně nemovitostí, který spadá do majetkové podstaty v námi spravovaných insolvenčních řízeních. Během let jsme již vypracovali spolehlivé metody prodeje majetku, přičemž často spolupracujeme s ověřenými a důvěryhodnými partnery. Seznam a detailní popis tohoto majetku najdete na našich stránkách.

5
Poradenské služby v insolvenční oblasti

 • Oblast insolvencí a insolvenčního práva je převážně pro osoby, které se s ním často nesetkávají, velmi komplikovaná a může být značně matoucí. Proto nabízíme jakýkoliv druh pomoci, který může účastník insolvenčního procesu potřebovat. Jelikož se v této oblasti dlouhodobě pohybujeme, můžeme zaručit vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb.

6
Komplexní právní služby ve všech oblastech práva

Zde se jedná především o služby nabízené advokátní kanceláří JUDr. Hany Záveské a jedná se především o:

 • Obchodní právo – Sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv, tvorba vzorové obchodní dokumentace, právní úprava zajišťovacích instrumentů v obchodním právu, vymáhání pohledávek z obchodního styku, atd.
 • Nemovitosti – Naše služby v této oblasti zahrnují komplexní přípravu dokumentace pro nabývání a prodej nemovitostí.
 • Vymáhání pohledávek – Komunikace s dlužníkem, výzvy k úhradě pohledávky, zastupování v soudním či rozhodčím řízení, zastupování v exekučním řízení, průběžná kontrola plnění pohledávek s možností vyhodnocování jednotlivých fází vymáhání.
 • Pracovní právo – Sepisování pracovních smluv a manažerských smluv, ukončení pracovního poměru, sepisování dohod o hmotné odpovědnosti, náhrada škody, zastupování v pracovněprávních sporech.
 • Občanské právo
 • Dědické právo – Poskytování právních porad, zastupování v dědickém řízení, sepisování návrhů dohod dědiců.
 • Závazkové právo – Sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo atd.), vypracování zajišťovacích instrumentů v občanském právu, vymáhání a komplexní správa pohledávek.
 • Věcná práva – Vlastnické právo, spoluvlastnictví a společné jmění manželů, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo, odpovědnost za škodu.
 • Trestní právo – Naše kancelář poskytuje právní servis v oblasti práva trestního spočívající zejména v obhajobě obviněného, zastupování poškozeného zúčastněné osoby, poskytování právních porad a právních rozborů věci z trestně právního hlediska, poskytování právní pomoci při podání vysvětlení a mnohé další.

Novinky

26. 10. 2016 - Prodej stavebního pozemku 5 199 m² Kamenice – Ládví, okres Praha-východ 4 700 000 Kč (904 Kč za m²) - majetek -

wp_20160724_17_59_23_pro

Naším cílem je hladký průběh insolvenčního řízení vedoucí k maximální možné spokojenosti všech stran.

Majetek k prodeji

Tažením myší listujte položkami

Grab & go
Prodej stavebního pozemku 5 199 m² Kamenice – Ládví, okres Praha-východ 4 700 000 Kč (904 Kč za m²)

Prodej stavebního pozemku 5 199 m² Kamenice – Ládví, okres Praha-východ 4 700 000 Kč (904 Kč za m²)

 • Lokalita:
 • Minimální cena:
 • Evidence:
wp_20160724_17_59_23_pro

Informace pro dlužníky a zaměstnance firem v úpadku

1
Informace pro dlužníky

2
Obecné informace pro zaměstnance firem v úpadku

3
Základní pojmy insolvenčního řízení

4
Průběh insolvenčního řízení

1
Informace pro dlužníky

Lhůty pro podávání zpráv o průběhu oddlužení

 • Insolvenční správce upozorňuje dlužníky, aby vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložili insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců.

Účet insolvenčního správce pro zasílání splátek dle splátkového kalendáře v oddlužení

 • Číslo účtu: 237028554/0300

Obecný účet insolvenčního správce pro ostatní insolvenční řízení s výjimkou oddlužení

 • Číslo účtu: 248924004/0300

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

 • je stanovena za podmínek uvedených v zákoně č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů v platném znění. Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků úřadem práce zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

Přihlášení dlužných mzdových nároků u úřadu práce

Žádost o uspokojení mzdových nároků

 • Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky u kteréhokoliv úřadu práce. Mzdové nároky uplatňuje zaměstnanec písemně. Tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“ obdrží zaměstnanec u kteréhokoliv úřadu práce nebo si tyto tiskopisy může zaměstnanec stáhnout z integrovaného portálu MPSV. Při uplatnění mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti.

Rozsah a výše mzdových nároků

 • Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Zaměstnanec si může sám vybrat, za které měsíce si uplatní mzdové nároky. Pokud zaměstnanci vznikl nárok na odstupné, nejedná se o samostatný mzdový nárok, ale tento mzdový nárok se zahrnuje do měsíce (společně se mzdou), ve kterém zaměstnanec u zaměstnavatele naposledy pracoval. Po uspokojení alespoň části uplatněných mzdových nároků může úřad práce uspokojit další mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání příkazu k úhradě mzdových nároků.

Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobku rozhodné částky (tj. 36.478,-).

Dávky nemocenského pojištění vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.

Jedná se o tyto dávky:

 • Pracovní neschopnost (od 22. kal. dne nemoci)
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Ošetřovné

O dávky nemocenského pojištění je třeba žádat prostřednictvím zaměstnavatele, tj. insolvenčního správce, jelikož k žádosti o dávku náleží příloha s rozhodným příjmem, kterou vyplňuje zaměstnavatel.

2
Obecné informace pro zaměstnance firem v úpadku

Kontaktní údaje na kancelář IS:

 • Soňa Krouská – asistentka insolvenční správkyně
 • +420 602 139 658

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

 • je stanovena za podmínek uvedených v zákoně č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů v platném znění. Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků úřadem práce zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

Přihlášení dlužných mzdových nároků u úřadu práce

 • Zaměstnanci dlužníka mohou uplatnit u úřadu práce dlužné mzdové nároky za rozhodné období, které bude upřesněno dle jednotlivých probíhajících insolvencí

Žádost o uspokojení mzdových nároků

 • Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky u kteréhokoliv úřadu práce.
 • Mzdové nároky uplatňuje zaměstnanec písemně. Tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“ obdrží zaměstnanec u kteréhokoliv úřadu práce nebo si tyto tiskopisy může zaměstnanec stáhnout z integrovaného portálu MPSV. Při uplatnění mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti.

Rozsah a výše mzdových nároků

 • Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Zaměstnanec si může sám vybrat, za které měsíce si uplatní mzdové nároky. Pokud zaměstnanci vznikl nárok na odstupné, nejedná se o samostatný mzdový nárok, ale tento mzdový nárok se zahrnuje do měsíce (společně se mzdou), ve kterém zaměstnanec u zaměstnavatele naposledy pracoval. Po uspokojení alespoň části uplatněných mzdových nároků může úřad práce uspokojit další mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání příkazu k úhradě mzdových nároků.

Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobku rozhodné částky (tj. 36.478 Kč).

Dávky nemocenského pojištění vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.

Jedná se o tyto dávky:

 • Pracovní neschopnost (od 22. kal. dne nemoci)
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Ošetřovné
 • Dávky nemocenského pojištění vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.

3
Základní pojmy insolvenčního řízení

a) Insolvence

Legislativa týkající se insolvence je poměrně rozsáhlá a komplikovaná, základní právní normou je Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení, a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Aplikuje se na řešení úpadku všech fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů, vyjma České republiky (vč. ministerstev), obcí, krajů, České národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny, veřejných vysokých škol, apod.

b) Úpadek

Úpadek je stěžejním pojmem insolvenčního zákona. Zákon nejdříve úpadek definuje a pak upravuje způsoby jeho řešení. Jedná se o stav určité nestandardní finanční situace konkrétní osoby, přičemž zákon rozlišuje postavení právnických osob a fyzických osob podnikatelů a fyzických osob nepodnikatelů

Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku – platební neschopnost a předlužení. Dále se používá i pojem tzv. hrozícího úpadku

V úpadku se ocitne ten, kdo má:

a) více věřitelů

b) peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti

c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost)

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku

Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku je oprávněn podat pouze dlužník.

Užití tohoto institutu by mělo pro dlužníka představovat možnost, zejména pak v kombinaci se způsobem řešení úpadku reorganizací, dosáhnout toho, aby mohl včasným zákrokem zachovat svou výrobu a zaměstnanost

Pokud se ocitnete v úpadku, pak je třeba postupovat aktivně a pokusit se úpadek řešit – to je možné buď mimo rámec insolvenčního zákona – například určitou dohodou se všemi věřiteli nebo právě v rámci insolvenčního zákona. Insolvenční zákon oproti předešlému zákonu o konkursu a vyrovnání rozšiřuje možnosti řešení úpadku dlužníka. I nadále je jedním z možných řešení úpadku konkurs, dlužníci – podnikatelé v úpadku, příp. jejich věřitelé mohou využít reorganizaci a dlužníci – nepodnikatelé pak oddlužení. Insolvenční zákon tak dává na výběr, která z možných variant řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními postupy, ale rovněž s prvkem sanačním. Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku je přitom vždy motivován co největší mírou uspokojení věřitele.

b) Oddlužení (osobní bankrot)

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovi dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník, který je v úpadku nebo mu úpadek hrozí. Pokud tedy dlužník reálně posoudí svoji situaci, je třeba, aby se chopil iniciativy a jal se ji účinně a správně řešit. Oddlužení dává přednost sociální situaci dlužníka před ekonomickou. Stačí proto věřitelům splatit v průběhu 5 let alespoň 30 % celkové dlužné částky, což ale neznamená, že jakmile dlužník uhradí 30% nominální výše přihlášených pohledávek, nebude muset věřitelům více ničeho platit, což je nejčastější omyl dlužníků. Hranice 30% je jen hranice, kterou musí dlužník vždy překročit, aby splnil jednu z podmínek pro to, aby byl po uplynutí 5 let osvobozen od placení zbytků pohledávek. Oddlužení je v současné době nejvyužívanějším nástrojem nového insolvenčního zákona. Je důležité zmínit, že oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatele, tedy pro toho, kdo nepodniká, a vzniklé dluhy nejsou z podnikání.

c) Konkurz

Konkurz je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

Insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu buď samostatným rozhodnutím, nebo toto rozhodnutí spojí s rozhodnutím o úpadku za předpokladu, že dlužníkem je osoba, u které je vyloučena možnost reorganizace nebo oddlužení.

Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Protože účelem konkursu je poměrně uspokojit zjištěné pohledávky věřitelů, a protože toto uspokojení věřitelů se provádí plněním v penězích, je převod majetku tvořícího majetkovou podstatu na peníze podmínkou, jež musí nezbytně předcházet uspokojení věřitelů. Zpeněžení majetkové podstaty provádí insolvenční správce, lze k němu však přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu a po první schůzi věřitelů. Výjimkou jsou věci bezprostředně ohrožené zkázou či znehodnocením; výjimku i z jiných důvodů může povolit též insolvenční soud. Zpeněžením majetkové podstaty zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a věcná břemena

d) Reorganizace

Reorganizace je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli

Reorganizace připadá v úvahu jen u podnikatelů, kteří nejsou v likvidaci, nejsou obchodníky s cennými papíry nebo osobami oprávněnými k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu a zároveň jejich celkový obrat za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň 100 milionů korun, nebo zaměstnávají alespoň 100 zaměstnanců v pracovním poměru

e) Insolvenční správce

Insolvenční správce je osoba zapsaná v insolvenčním rejstříku jako způsobilá pro výkon tohoto povolání. V rámci insolvence vystupuje jako mezičlánek mezi soudem a ostatními účastníky insolvenčního řízení, je ustanovován soudem ze seznamu insolvenčních správců ministerstva spravedlnosti. Přezkoumává přihlášky, spravuje a zpeněžuje majetek dlužníka a stará o nejvyšší možnou míru uspokojení věřitelů.

f) Majetková podstata

Majetková podstata je tvořena dlužníkovým majetkem, který je určen k uspokojení dlužníkových věřitelů v rámci osobního bankrotu, a tvoří ji především peněžní prostředky, věci movité a nemovité, vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky (včetně pohledávek, které dosud nejsou splatné), dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, a další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu.

Insolvenčním zákonem je však určen i majetek, který není možno v rámci osobního bankrotu použít k uspokojení věřitelů, přičemž se jedná především o běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty obdobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, a hotové peníze do částky 1.000, -Kč.

4
Průběh insolvenčního řízení

a) Průběh oddlužení

První fáze: Návrh na povolení oddlužení

Oddlužení se může pro každý konkrétní případ lišit, má však základní fáze, které je třeba dodržet. Oddlužení je formou soudního řízení – je zcela regulováno insolvenčním zákonem a soudem v součinnosti s insolvenčním správcem. Dosáhnete-li zahájení insolvenčního řízení, není zdaleka vyhráno. Aby se dlužník zbavil všech dluhů, je třeba splnit řadu povinností. Nejprve je třeba podat návrh na povolení oddlužení, kde se uvádějí údaje o tom, jaké dlužník předpokládá, že bude mít v následujících pěti letech příjmy, dokládá se výše příjmů dlužníka za poslední tři roky a nesmí chybět také návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník návrh nevznáší.

V druhé fázi soud rozhodne o úpadku dlužníka na základě podaného návrhu a o tom, zda povolí oddlužení či zda – i přes podaný návrh na povolení oddlužení – se na majetek dlužníka prohlásí konkurs. K této druhé možnosti soud přistoupí zejména v případech, kdy dospěje k závěru, že je návrhem sledován nepoctivý záměr či v jiných zákonem daných případech, např. i tehdy, když hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nedosáhne alespoň 30 % celkové výše jejich pohledávek.

Třetí fáze: v této fázi dojde k přezkoumání pohledávek věřitelů a na schůzi věřitelů bude rozhodnuto o tom, zda se oddlužení schvaluje a jaký bude zvolen způsob oddlužení. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení hlasují pouze nezajištění věřitelé. Ovšem i v této fázi nemusí být oddlužení schváleno a může být na majetek dlužníka prohlášen konkurs ze stejných shora uvedených důvodů. Nejčastějším důvodem je skutečnost, že dlužník nebude schopen ze svých příjmů uhradit 30% nominální hodnoty přihlášených nezajištěných pohledávek

Výhodou oddlužení je, že pokud jsou dodrženy všechny zákonné podmínky, pak insolvenční soud osvobodí dlužníka od splacení pohledávek, které nebyly v rámci oddlužení uspokojeny. To prakticky znamená, že věřitelé jsou zbaveni možnosti soudně vymáhat své zbylé pohledávky – dlužník je oddlužen. Tyto dluhy tak nezanikají, ale stávají se soudně nevymahatelnými – tzv. naturálními obligacemi. Dlužník je v rámci oddlužení povinen zaplatit v průběhu 5 let 30 % celkové výše dlužných pohledávek.

Tato částka je však určena jako minimální, naskytne- li se dlužníkovi další neočekávaný peněžitý či nepeněžitý příjem (výhra, dědictví, dar), jedná se o mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře a dlužník ji musí použít ke splácení. Dlužník nesmí bez souhlasu insolvenčního správce odmítnout dar ani dědictví, jinak by se jednalo o neplatný právní úkon.

V případě, kdy soud zamítne návrh na povolení oddlužení, zejména zjištěním nepoctivého záměru dlužníka, je úpadek automaticky řešen konkursem

b) Průběh konkurzu

Průběh konkurzu je v mnohém podobný průběhu oddlužení, v mnoha věcech se však oba procesy liší. Na rozdíl od oddlužení, návrh na uvalení konkurzu nemusí podat sám dlužník, v praxi ho častěji podává spíše věřitel.

Poté, co soud rozhodne o úpadku formou konkursu, ustanoví insolvenčního správce. Ten začne podnikat nezbytné kroky k zajištění majetkové podstaty dlužníka – dlužníka kontaktuje a získá od něj informace o rozsahu jeho majetku, následně si vyžádá informace i od dalších relevantních zdrojů.

Po prohlášení konkursu se dlužník označuje stále jako dlužník a na jeho právním postavení se v zásadě nic nemění. Prohlášením konkursu však přechází oprávnění nakládat s jeho majetkem na soudem ustanoveného insolvenčního správce (účinky nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku), který má za úkol jej zpeněžit v dražbě nebo i jiným způsobem a uspokojit tak pohledávky věřitelů, stejně jako náklady konkursu. Majetkovou podstatu tvoří veškerý majetek dlužníka. Konkurs končí zrušením ze strany insolvenčního soudu, pokud však majetek dlužníka, podnikatele, k uspokojení věřitelů nepostačoval, následuje poté jeho zánik výmazem z obchodního rejstříku.

Oproti oddlužení tedy, kdy se po uspokojení věřitelů zbytek dluhů dlužníkovi ‚promine‘, během konkursu toto neplatí a žádné dluhy se nepromíjí, dlužník je povinen zaplatit všechny své dluhy i po skončení konkurzu.

Zaměstnanci a historie

Veřejná obchodní společnost Záveská a spol., v.o.s. se specializuje výhradně na problematiku insolvenčního řízení a jejím převažujícím předmětem podnikání je výkon činnosti insolvenčního správce. Byla založena 06. 10. 2000, přičemž dne 11. 04. 2011 se společníkem společnosti Záveská a spol., v.o.s. namísto JUDr. PhDr. Vladimíra Brejchy stal Ing. Martin Záveský a změnilo se také její jméno na to, které využívá v současnosti.

 

parallax

JUDr. Hana Záveská

Pověřený společník

 • Mail.:hana.zaveska@volny.cz
 • Tel.:+420 602 456 929
parallax

Ing. Martin Záveský

Pověřený společník

 • Mail.:zaveskavos@email.cz
 • Tel.:+420 723 866 730
background

Mgr. Sabina Langrová

 • Mail.:sabina.langrova@zaveska.com
 • Tel.:+420 602 772 687
parallax

Bc. Soňa Krouská

 • Mail.:krouska@zaveska.com
 • Tel.:+420 602 139 658
background

Lenka Pechová

 • Mail.:Pechova.lenka@zaveska.com
 • Tel.:+420 326 332 092
parallax

Hana Malá

 • Mail.:Mala.hana@zaveska.com
 • Tel.:+420 326 332 092

Zavolejte nám, stejně jako při práci s Vámi je pro náš klíčová efektivita - krátkým hovorem zvládneme více, než třemi emaily!

 • Všeobecný kontakt
 • Praha
 • Mladá Boleslav
 • Ostatní pobočky

Kontakt

Záveská a spol., v.o.s. insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Ostrovského 253/3

150 00 Praha 5 – Smíchov


IČ: 26468514

DIČ: CZ6252110887

ID schránky: 9wncqq8


Tel.: +420 602 456 929 +420 723 866 730

Email: zaveskavos@email.cz

Praha

Ostrovského 253, Smíchov, Praha-Praha 5, Česká republika
Po - Pá 10:00-17:00

Mladá Boleslav

Blahoslavova 186, Mladá Boleslav, Česká republika
Po - Pá 10:00-17:00

Všechny pobočky